Sứ mệnh AGAVietnam

Năm 2015, Action on Game Addiction đã bắt đầu kế hoạch triển khai chiến lược 2020 “Vượt lên hoạt động tư vấn”, tìm cách thu hẹp lại nhu cầu chưa được đáp ứng “Phòng Tránh Trẻ Ham Game” tại các thành phố đảm bảo rằng nhu cầu giáo dục trong từng gia đình. Ba trụ cột chính của Chương Trình “Phòng Tránh Trẻ Ham Game” là 1) Quy mô và Tác động; 2) Chất lượng và 3) Đồng hành bền vững.

Với trụ cột Qui mô và Tác động, đa phần nhu cầu chưa được đáp ứng là rất lớn nên Action on Game Addiction Viet Nam (AGAVietnam) có trọng trách tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn tới từng gia đình vào thời điểm có con ham game, đồng thời mở rộng dịch vụ cho những gia đình tiếp cận Chương Trình “Phòng Tránh Trẻ Ham Game”.

Với trụ cột Chất lượng, AGAVietnam đảm bảo những dịch vụ tư vấn, giảng dạy và đồng hành phải được thực hiện bởi những nhà chuyên môn cao nhất về tâm lý học ứng dụng và phương pháp học phù hợp tới từng học sinh. AGAVietnam sẽ không thỏa hiệp với kinh nghiệm mà tuân theo tiêu chí “Vì con yêu – Hành động là tất cả” và luôn coi trẻ là người quan trọng nhất.

Với trụ cột đồng hành bền vững, sứ mệnh của AGAVietnam không thể hoàn thành nếu chúng ta không có khả năng duy trì nỗ lực trong thời gian dài. AGAVietnam sẽ tiếp tục tăng doanh thu từ dịch vụ tư vấn và đào tạo nâng cao nhận thức để tạo ra thặng dư và tái đầu tư cho chương trình cung ứng dịch vụ cộng đồng.

Tiêu chí thành công

  1. BẠN “Dọn dẹp bản thân – Nuôi con không mệt”. Bạn thay đổi – Con yêu sẽ vâng lời
  2. BẠN nắm bắt & làm chủ tâm lý tuổi teen – Tránh phản ứng & tự ta gánh hậu quả
  3. Hack não từng trẻ – Điều chỉnh cách học phù hợp dựa vào tài năng, tính cách, môi trường
  4. CON nhận thức về tác hại về game – Tự nguyện cùng gia đình điều tiết chơi game
  5. GIA ĐÌNH xây dựng nguyên tắc nền tảng hòa hợp, yêu thương tạo đà động lực và tự giác