Sứ mệnh AGAVietnam

Năm 2015, Action on Game Addiction đã bắt đầu kế hoạch triển khai chiến lược 2020 “Vượt lên hoạt động tư vấn”, tìm cách thu hẹp lại nhu cầu chưa…