HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NHẬN QUY TRÌNH “CAI NGHIỆN GAME”

 Hệ thống lý luận và thực tiễn của chương trình đã được hội đồng chuyên môn thẩm định và khẳng định tính khoa hoc, hữu ích và được phép vào…

Lý do chọn lựa

Lý do chọn chương trình “Phòng Tránh Trẻ Ham Game” 1. Yếu tố khách quan Sự bùng nổ công nghệ, internet, máy tính, SmartPhone đã tạo đà phát triển xã…